Ποιές είναι οι 6 αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ιδιωτική Ασφάλιση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης, μετά την κατάργηση από την ίδια ημερομηνία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). Το εποπτικό έργο ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ).

Ως εποπτική αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει:

1.Στην προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση,
2.Στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, και
3.Στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις χώρες όπου τυχόν δραστηριοποιούνται οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης:

Προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είτε με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης (μέσω υποκαταστημάτων) είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ),

Προληπτική εποπτεία επί των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος,

Εποπτεία επί των δικτύων και των πρακτικών διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται από ελληνικές επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ,

Εποπτεία της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (Key Information Documents) που αφορούν σε επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους εγχώριους κανόνες γενικού συμφέροντος των υποκαταστημάτων και ΕΠΥ των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με έδρα στην ΕΕ, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών-μελών καταγωγής τους,

Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), μέριμνα για την ενσωμάτωση στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

ΤτΕ: Αναλυτικές οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2022, στην Αθήνα

Οδηγίες για τη διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα, έδωσε στη

Με 7 θέματα η Γενική Συνέλευση του ΠΣΑΣ στις 23/10/2022 – μεταξύ αυτών και το πόρισμα του ορκωτού για τα ΓΚΑΦΡΑ που χάθηκαν!

Η μεγάλη στιγμή της αποκάλυψης του Πορίσματος του ορκωτού ελεγκτή για το μεγάλο σκάνδαλο ΠΣΑΣ  Για όσους έχουν ξεχάσει τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Αντιδρά ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής στις αλλαγές στο Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής εξέφρασε μέσα από επίσημη ανακοίνωσή του τις ενστάσεις τους αναφορικά με τις αλλαγές στο  “Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας 2155”