Μαύρος Γάτος

Ποιές είναι οι 6 αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ιδιωτική Ασφάλιση

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης, μετά την κατάργηση από την ίδια ημερομηνία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). Το εποπτικό έργο ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ).

Ως εποπτική αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει:

1.Στην προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση,
2.Στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, και
3.Στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις χώρες όπου τυχόν δραστηριοποιούνται οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης:

Προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είτε με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης (μέσω υποκαταστημάτων) είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ),

Προληπτική εποπτεία επί των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος,

Εποπτεία επί των δικτύων και των πρακτικών διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται από ελληνικές επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ,

Εποπτεία της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (Key Information Documents) που αφορούν σε επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους εγχώριους κανόνες γενικού συμφέροντος των υποκαταστημάτων και ΕΠΥ των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με έδρα στην ΕΕ, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών-μελών καταγωγής τους,

Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), μέριμνα για την ενσωμάτωση στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τι είναι η επαγγελματική αστική ευθύνη και πόσο αναγκαία είναι πραγματικά;

Του Λεωνίδα Φούκα, Ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Πράκτορας, Απόφοιτος Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Παν/μίου Πειραιά Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στον κλάδο μας αυξανόμενη ζήτηση

«Ο Ζεν Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής! Γίνε απόλυτα παραγωγικός με τη μεθοδολογία GTD» Κάντε εγγραφή στο νέο insuranceforum webinar με τον Ιωάννη Μηλιάτση και πείτε αντίο στο άγχος που σας ταλαιπωρεί

Κατοχύρωσε τη θέση σου έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και παρακολούθησε το webinar μόνο με 40€ Τα αγαπημένα επιμορφωτικά webinars των επαγγελματιών του

Οι Lloyd’s και ο Τιτανικός

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει την ιστορία του τιτανικού, ειδικά μετά την ομώνυμη ταινία του 1997 με τον