Μαύρος Γάτος

Άνοδος 19.086 εκατ. ευρώ του ενεργητικού για τις ασφαλιστικές το β τρίμηνο

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 19.086 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι 18.419 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 188 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.421 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 70 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 119 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,4% το β΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 6,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.153 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι 11.756 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των τιμών τους όσο και σε καθαρές αγορές τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 63,7%, έναντι 63,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.679 εκατ. ευρώ, έναντι 2.573 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,0%. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 599 εκατ. ευρώ, έναντι 563 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 238 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.114 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 461 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.381 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 484 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.066 εκατ. ευρώ. Το 72,1% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2020

2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α‘ τρίμηνο

Β‘ τρίμηνο

Καταθέσεις

1.233

1.421

Εσωτερικό

845

915

Εξωτερικό

387

506

Χρεωστικοί Τίτλοι

11.756

12.153

Εσωτερικό

5.258

5.095

Εξωτερικό

6.497

7.058

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.573

2.679

Εσωτερικό

779

834

Εξωτερικό

1.794

1.845

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

563

599

Εσωτερικό

404

423

Εξωτερικό

159

176

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

691

689

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

5

Δάνεια

164

164

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

417

410

Λοιπά στοιχεία

1.020

964

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

18.419

19.086

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια

2.876

3.114

Ασφαλιστικές προβλέψεις

13.920

14.381

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

10.831

11.315

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

950

950

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.089

3.066

Δάνεια

134

131

Λοιπά στοιχεία

1.487

1.460

Πίνακας 2: Καθαρές ροές[2] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις

2020

Α΄ τρίμηνο

2020

Β΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

116

123

Εσωτερικό

-116

-297

Εξωτερικό

232

420

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

-133

-34

Εσωτερικό

-40

5

Εξωτερικό

-93

-39

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

-19

10

Εσωτερικό

-14

0

Εξωτερικό

-5

10

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται εδώ.

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» με στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2020 θα δημοσιευτεί την 1η ​Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 


[1] Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

[2] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

​​

 

More to explorer

Την Δευτέρα στον Μαύρο Γάτο: ΠΣΣΑΣ: Συντονισμένες κινήσεις για να καπελώσουν τα σωματεία της διαμεσολάβησης; Ολη η αληθεια!

Την Δευτέρα στο μαύρο γατούλη όλη η αλήθεια για την αλλαγή του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΠΣΣΑΣ (μετα δύο σίγμα) που κάνει συντονισμένες κινήσεις

Λογισμικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου προστατεύει διαστημικές πτήσεις της NASA. Πώς ξέφυγε αυτό απο τον Εθνικό μας Global Speaker;

Ο μαύρος γατούλης διάβασε μία αντικειμενικά πολύ σημαντική είδηση απο το capital.gr αλλα του δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα: Μήπως το συγκεκριμένο λογισμικό

Πολύ κοντά στο deal AXA – GENERALI

Έπειτα από την έκπληξη της ασφαλιστικής αγοράς στις φήμες που ήρθαν από το εξωτερικό περί των συζητήσεων μεταξύ της AXA Ελλάδος και