Δείτε τις 14 αλλαγές στα Επαγγελματικά Ταμεία

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ενώ υπέρ της αρχής του τάχθηκε η ΝΔ. Από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε “παρών”, το ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση και η ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκαν και το ΚΚΕ καταψήφισε.

Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 1. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, το οποίο τυγχάνει εφαρμογής στα Ι.Ε.Σ.Π. των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ημεδαπή ή σε κράτος μέλος της EE ή του ΕΟΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Υποχρεούνται τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α.) να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και στις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.
 3. Προβλέπεται νομικός διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθώς και η υποχρέωση έγκρισης και καταχώρησης αυτών στο Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 4. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας και το σύνολο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
 5. Θεσπίζονται νέοι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά, πλήρως ή εν μέρει, συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διαχειρίζεται ένα Ι.Ε.Σ.Π. σε άλλο Ι.Ε.Σ.Π., το οποίο καθίσταται εφεξής αρμόδιο για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το μεταφερθέν συνταξιοδοτικό καθεστώς ή μέρος αυτού.
 6. Τίθενται οι κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθώς και οι κατηγορίες και τα όρια επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α., με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να διαθέτουν σε μόνιμη βάση:
  α. κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία για κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, για το σύνολο των συνταξιοδοτικών τους καθεστώτων,
  β. συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία, πλέον αυτών που προορίζονται για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, με σκοπό την παροχή πρόσθετης προστασίας, όταν αναλαμβάνουν τα ίδια την ευθύνη για την κάλυψη βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται ορισμένη απόδοση επενδύσεων ή ορισμένο ύψος παροχών, γ. επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, το οποίο είναι τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών παροχών.
 7. Προσδιορίζονται οι γενικές αρχές των κανόνων επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π. σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης» και συγκεκριμένα:
  α. Προβλέπεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ως προς την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και να αξιολογεί τη χρήση αναφορών αξιολογήσεων που εκδίδουν οι αρμόδιοι οργανισμοί.
  β. Προσδιορίζονται οι απαγορεύσεις ως προς τον δανεισμό και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.
  γ. Προβλέπεται η δυνατότητα των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να καθορίζουν τα ίδια τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού στα οποία επενδύουν, χωρίς να εγκρίνονται ή να γνωστοποιούνται συστηματικά οι επενδυτικές τους αποφάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  δ. Προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να απαιτεί από κάποιο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αν κριθεί αναγκαίο, την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων επενδύσεων και να εκδίδει κανόνες που να καθορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ώστε να καθίσταται ευχερής η εποπτεία της ορθής εφαρμογής από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των εν λόγω κανόνων κ.λπ.
 8. Υποχρεούνται τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
 9. Ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το προσωπικό διοίκησης των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α κατά την άσκηση των καθηκόντων του καθώς και η εφαρμοζόμενη πολιτική αποδοχών του.
 10. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιωνδήποτε δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α καθώς και η υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα, για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.
 11. Περιγράφονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν, μέσω της Δήλωσης Συνταξιοδοτικών Παροχών, τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους, σχετικά με την συνταξιοδότηση τους. Προβλέπεται επίσης η παροχή επιπρόσθετων κατά περίπτωση πληροφοριών προς τους ως άνω παραλήπτες κατά την προσυνταξιοδοτική φάση, τη φάση πληρωμής αλλά και κατόπιν αιτήσεως από αυτούς.
 12. Θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία που ασκούν οι Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές με σκοπό (i) την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και (ii) τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α.
 13. Ρυθμίζονται θέματα επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο δεσμεύει το σύνολο των προσώπων που εμπλέκονται στο εποπτικό έργο των Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. καθώς και θέματα χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από την οικεία Αρμόδια Αρχή.
 14. Ορίζεται ότι, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
  (άρθρα 1- 60).

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Real Estate Business από Μεγάλο Επιμελητήριο!

Μεγάλο Επιμελητήριο της χώρας υπέγραψε για αγορά οικοπέδου αξίας 7.000.000 !! Με τα χρήματα των μελών του βεβαίως! Και αυτό συμβαίνει όταν

Μεγάλη προσέλευση αναμένεται στην αυριανή εκδήλωση του Σ.Δ.Α.Ε στη Θεσσαλονίκη!

Ενημερωτική εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Ν. Θεσσαλονίκης (ΣΔΑΕ) Η