Μαύρος Γάτος

Αναγκαίες βελτιώσεις στον κανονισμό e-Privacy, με στόχο την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Facebook
Twitter
LinkedIn

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα ένα έγγραφο σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (e-Privacy Directive), ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Insurance Europe, η πρόταση για τον κανονισμό για το ηλεκτρονικό απόρρητο εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τα τρία θεσμικά όργανα την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ και επιδιώκει την ενημέρωση των κανόνων απορρήτου για την ψηφιακή εποχή. Παρόλα αυτά στην τρέχουσα μορφή του, ενδέχεται να παρακωλύσει κατά λάθος την ικανότητα των ασφαλιστών να αναπτύξουν καινοτόμα νέα προϊόντα, όπως η ασφάλιση με βάση την τηλεματική, η οποία βοηθά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, δίνοντας κίνητρα στους προσεκτικούς οδηγούς με χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Για να προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που βασίζονται στην τηλεματική, οι ασφαλιστές συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα από τερματικό εξοπλισμό (δηλαδή, τηλεματικά κουτιά), τα οποία θα καθορίζονται βάσει του άρθρου 8 του νέου κανονισμού για το ηλεκτρονικό απόρρητο. Δυστυχώς, ούτε η πρόταση της Επιτροπής, ούτε οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν μια υγιή νομική βάση επί της οποίας μπορεί να συνεχιστεί αυτή η επεξεργασία. Η έλλειψη σαφούς νομικής βάσης θα καταστήσει τελικά πιο δύσκολο και επικίνδυνο για τις ασφαλιστικές εταιρίες να προσφέρουν αυτού του είδους το καινοτόμο προϊόν στους καταναλωτές. Αυτό θα μεταφράζεται σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές αποτελώντας μία χαμένη ευκαιρία για αύξηση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Για να αποφευχθεί αυτό, η Insurance Europe προτείνει στους συννομοθέτες να διατηρήσουν την έκδοση του Συμβουλίου (8) (1.γ) του κανονισμού για το ηλεκτρονικό απόρρητο, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να συλλέγουν δεδομένα ως μέρος της τηλεματικής ασφάλισης, καθώς θα αποτελεί μια υπηρεσία «που ζητήθηκε ειδικά από τον τελικό χρήστη». Αυτό το άρθρο θα παρέχει μια σταθερή νομική βάση πάνω στην οποία οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια με βάση την τηλεματική.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι συννομοθέτες να διαφυλάξουν την τρέχουσα αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας για την προστασία ηλεκτρονικού απορρήτου e-Privacy και του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (GDPR). Η συλλογή δεδομένων από τερματικό εξοπλισμό, η οποία επί του παρόντος ρυθμίζεται από την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να παραμείνει προστατευμένη βάσει του νέου κανονισμού για το ηλεκτρονικό απόρρητο, ενώ οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να εμπίπτει στο GDPR, όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Πηγή: insuranceeurope.eu

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο