Δικαστική απόφαση για τις υποχρεώσεις και την ευθύνη ασφαλιστικού πράκτορα! Μη είσπραξη ασφαλίστρων – Δεν ευθύνεται ως Θεματοφύλακας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Σήμερα το πρωί κατατέθηκε και επισήμως μήνυση από συγκεκριμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή προς τον ιδιοκτήτη του γνωστού ΜΑΓΑΖΙΟΥ με τις μαύρες προμήθειες που λαμβάνει από γνωστό ΔΙΚΤΥΑΡΧΗ του κλάδου λόγω του ότι ο ίδιος δεν μπορεί να συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Α) Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας εισπράττει τα ασφάλιστρα τα οποία θεωρούνται Παρακαταθήκη και Ευθύνεται ως Θεματοφύλακας, και οφείλει να τα καταθέσει στο ταμείο της εταιρίας το αργότερο εντός δέκα ημερών από την είσπραξη τους

Β) Για την ασφάλιση αυτοκινήτων και οδικής βοήθειας το ασφάλιστρο εισπράττεται αμέσως με την παράδοση του ειδικού σήματος στους ασφαλισμένους και σε περίπτωση μη είσπραξης ασφαλίστρων προβλέπεται δίμηνη προθεσμία ακύρωσης από την έναρξη ισχύος του. Για την ασφάλιση πυρός προβλέπεται προθεσμία είσπραξης και ακύρωσης εβδομήντα πέντε ημερών από την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Η παράβαση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγεται τον καταλογισμό των καθυστερημένων ασφαλίστρων σε βάρος του παραγωγού και υπεύθυνου είσπραξης.

Γ) Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας υποχρεούται να αποστείλει στην ασφαλιστική επιχείρηση για ακύρωση εντός δύο μηνών από την παραλαβή τους τα ασφαλιστήρια έγγραφα που δεν παραλήφθηκαν από τους ασφαλισμένους ή αυτά των οποίων δεν έχουν εισπραχθεί τα ασφάλιστρα, συνοδευόμενα από τις σχετικές αποδείξεις ασφαλίστρων και από επιστολή του πράκτορα, με την οποία βεβαιώνει τους λόγους μη είσπραξης των ασφαλίστρων και τη μη αναγγελία τυχόν ζημίας. Σε περίπτωση μη αποστολής από τον πράκτορα των ανωτέρω εγγράφων μέσα στην οριζόμενη αυτή προθεσμία, οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας καταλογίζονται σε βάρος του υπολογιζόμενου και του τόκου υπερημερίας.

Μη είσπραξη ασφαλίστρων από τον Πράκτορα – Δεν ευθύνεται ως Θεματοφύλακας

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ η αγωγή αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της εναγομένης εταιρίας ασφαλιστικών πρακτορεύσεων με βάση την ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ.

ΔΕΚΤΗ η αγωγή αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας κατά της εναγομένης ανώνυμης εταιρίας ασφαλιστικών πρακτορεύσεων με βάση την ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ.

Μεταξύ της ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας με αντικείμενο την διενέργεια ασφαλιστικών εργασιών και ειδικότερα τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης και της εναγομένης ανώνυμης εταιρίας ασφαλιστικών πρακτορεύσεων συνήφθη η από 27/10/2005 σύμβαση πρακτόρευσης, με την οποία ανατέθηκε στην τελευταία η διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων καθώς και η είσπραξη των ασφαλίστρων με τους οριζόμενους στη σύμβαση αυτή όρους. Σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής η πρώτη εναγόμενη δια του δεύτερου εναγομένου νόμιμου εκπροσώπου και διευθύνοντος συμβούλου της, εισέπραττε τα ασφάλιστρα με υποχρέωση να τα αποδώσει στην ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία το αργότερο εντός δέκα ημερών από την είσπραξή τους, άλλως σε περίπτωση μη είσπραξή τους είχε την υποχρέωση να αποστείλει προς ακύρωση εντός δύο μηνών ή εβδομήντα ημερών όσον αφορά τον κλάδο ασφάλισης πυρός τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Με τη μεσολάβηση της πρώτης εναγομένης καταρτίστηκαν τα αναφερόμενα στην κρινόμενη αγωγή ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίστοιχων ασφαλίστρων 43.558, 92 ευρώ. Από το ποσό αφαιρεί η ενάγουσα το ποσό των 12.484,27 ευρώ που αντιστοιχεί σε προμήθειες που δικαιούνταν η πρώτη εναγομένη ασφαλιστική πράκτορας, απομένοντας το υπόλοιπο ποσό των 31.074,65 ευρώ. Προς απόδειξη των ανωτέρω ποσών η ενάγουσα προσκομίζει σχετική καρτέλα αυτής, ενώ οι εναγόμενοι ειδικά δεν αμφισβήτησαν τα ποσά αυτά, απλά αμφισβητούν αυτά με τρόπο γενικό και αόριστο. Τα παραπάνω ποσά δεν αποδείχθηκε ότι εισπράχθηκαν από την πρώτη εναγομένη εταιρία ώστε αυτή να ευθύνεται ως θεματοφύλακας, καθόσον κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο δεν προσκόμισε η ενάγουσα. Κατά συνέπεια η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς την αδικοπρακτική της βάση και συνακόλουθα ως προς τον δεύτερο εναγόμενο, ο οποίος ευθύνεται κατά την αγωγή μόνο λόγω αδικοπραξίας και να απορριφθεί και το αίτημα προσωπικής κράτησης εναντίον του. Όμως το παραπάνω ποσό πρέπει να καταλογιστεί στην πρώτη εναγομένη εταιρία κατά τη βάση της αγωγής στηριζόμενη στη σύμβαση πρακτόρευσης, και ειδικότερα σύμφωνα με το συμβατικό όρο κατά τον οποίο, εάν σε περίπτωση μη καταβολής των ασφαλίστρων από τους ασφαλισμένους πελάτες, δεν επιστραφούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από τον πράκτορα στην εκδούσα αυτά ασφαλιστική εταιρία εντός της προβλεπόμενης εκάστοτε προθεσμίας, τα αντίστοιχα ποσά καταλογίζονται στον πράκτορα. Δεκτή η αγωγή στηριζόμενη στη σύμβαση πρακτόρευσης ως προς την πρώτη εναγομένη εταιρία, η οποία υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 31.074,65 ευρώ με το νόμιμο τόκο.

Απόφ. Μον.Πρ.ΑΘ…….

Πηγή: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τί είναι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη και τι ρόλο παίζει στην κυβερνοασφάλεια

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες την τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και οι ομάδες που υπερασπίζονται την ασφάλειά μας στην κυβερνοασφάλεια;

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν