Εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στην Ελλάδα – Τι προβλέπει η Οδηγία 2009/138/ΕΚ και πως προχωρά η διαδικασία εκκαθάρισης με την CITY Insurance S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την ανάκληση της άδειας της Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (CITY), ήρθε για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο η συζήτηση για τις προβλέψεις του τρέχοντος κανονιστικού πλαισίου στην περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται στην χώρα μας υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών υπόκειται σε ανάκληση αδείας στην χώρα καταγωγής.

Ανατρέχοντας στο κείμενο της οδηγίας  2009/138/ΕΚ  και ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν στην ασφαλιστική εκκαθάριση καθώς και στην εποπτική εμπλοκή,  αναφέρεται  ότι μόνον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής – δηλαδή της Ρουμανίας στην προκειμένη περίπτωση – εξουσιοδοτούνται μέσω της Εθνικής τους νομοθεσίας, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις για τις διαδικασίες εκκαθάρισης που αφορούν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, υπεύθυνο για την διεκπεραίωση της εκκαθάρισης είναι το κράτος – μέλος καταγωγής της προς εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης.

Οι αποφάσεις του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά στις διαδικασίες εκκαθάρισης, παράγουν αποτελέσματα για όλα τα κράτη – μέλη υποδοχής που εμπλέκονται και οι αποφάσεις αυτές πρέπει αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη υποδοχής.

Επιπλέον, οι αποφάσεις του κράτους μέλους καταγωγής δημοσιεύονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο κράτος μέλος καταγωγής διαδικασίες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εκκαθάριση τίθενται στη διάθεση των γνωστών πιστωτών της ασφαλιστικής επιχείρησης οι οποίοι διαμένουν της ΕΕ και  έχουν το δικαίωμα να αναγγέλλουν απαιτήσεις ή να υποβάλλουν παρατηρήσεις. 

Τέλος, όλες οι προϋποθέσεις της έναρξης, διεξαγωγής και περάτωσης της εκκαθαριστικής διαδικασίας θα πρέπει να διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής.

Ο διαχειριστής/εκκαθαριστής διορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής. Οι διαχειριστές/εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα  να ασκούν στο έδαφος όλων των κρατών μελών όλες τις εξουσίες που δικαιούνται να ασκούν στο έδαφος του κράτους μέλους καταγωγής. Μπορούν να ορίζονται, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής, πρόσωπα για να επικουρούν ή να εκπροσωπούν τους διαχειριστές και τους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης, ιδίως στα κράτη μέλη υποδοχής, και ειδικότερα, για να βοηθούν στη διευθέτηση των δυσκολιών που συναντούν πιστωτές στο κράτος μέλος υποδοχής. Συνεπώς, ο διορισμός εκκαθαριστή στα κράτη μέλη υποδοχής αποτελεί απόφαση του εκκαθαριστή στο κράτος – μέλος καταγωγής.

Όπως ήδη έγινε γνωστό από την πρόσφατη ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η εποπτική αρχή της Ρουμανίας (FSA) ανακοίνωσε ότι oι ασφαλισμένοι που ενδιαφέρονται είτε να καταγγείλουν την ασφαλιστική τους σύμβαση και να ζητήσουν επιστροφή ασφαλίστρου είτε να αναγγείλουν ζημία, είτε να υποβάλουν αξίωση αποζημίωσης από την City Insurance,  θα  πρέπει να επικοινωνούν με το Εγγυητικό Κεφάλαιο της Ρουμανίας με τους εξής τρόπους:  FGA Str.Vasile Lascăr 31, București, e-mail: office@fgaromania.ro, τηλ. +40212011060, φαξ +40212011061, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του FGA και έχουν ως ακολούθως :

 

Επιπρόσθετα, προς τήρηση των απαιτήσεων γνωστοποίησης, η Τράπεζα της Ελλάδος περιέλαβε στην ανακοίνωση της τους ιστότοπους για τον σκοπό αυτό και που είναι οι ακόλουθοι :

https://www.cityinsurance.ro/en/ – CITY insurance

https://www.asfromania.ro/  – Εποπτική Αρχή της Ρουμανίας

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι προτείνεται να παρακολουθούν συστηματικά τις ανακοινώσεις των εποπτικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες για το κανονιστικό πλαίσιο της Ρουμανίας ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.asfromania.ro/en/c/21/legislation

 

Λίγα λόγια για την Experto Crede Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Experto Crede κατάφερε στα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της να αναλάβει και να ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό συμβουλευτικών έργων αυξάνοντας σημαντικά το πελατολόγιο της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Με εξειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο και τις κανονιστικές του ιδιαιτερότητες, η Experto Crede προσφέρει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και στην προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Παράλληλα, η εμπειρία της εκτείνεται και στον τομέα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην ιδιωτική ασφάλιση καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς , συλλόγους και σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Το όνομα Experto Crede, η λατινική φράση για την «εμπιστοσύνη στον ειδικό»  αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία μας αλλά και προσήλωση μας στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Experto Crede Consultants στο:
www.expertocrede.gr

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν