Πώς διώκεται η δημοσιοποίηση μιας ιδιωτικής συνομιλίας;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Με τη διάταξη του άρθρου 370 Α ΠΚ προστατεύεται το απόρρητο της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, που αποτελεί έκφανση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, «1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου»

«2 Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου»

«3 Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου».

Επίσης, το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος αναφέρεται στην προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, ενώ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η προστασία αυτή κατοχυρώνεται με το άρθρο 8 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο