Το Ε.Ε.Θ ενημερώνει για τις ανανεώσεις αδειών !

Facebook
Twitter
LinkedIn

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2020, θα γίνουν από 1-1-2021 ως 31-03-2021.

Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους

στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:

 

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της

2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης

4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση

6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται

7. Υπεύθυνη δήλωση που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογραφής).Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει και μέσω gov.gr

8. Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος

9.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014, 15 Ώρες για το 2020. (και αν δεν έχουν κατατεθεί απαιτούνται και 75 ώρες για τα έτη 2015-2019).

10. Συνδρομή 11 ευρώ και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για κάθε βεβαίωση

11. Να είναι εξοφλημένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( ΓΕΜΗ)

30 ευρώ κατ’ έτος.

12. Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

 

Επεξηγήσεις :

 

Για το νο 2. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πιστοποιητικά. Το ένα είναι το πιστοποιητικό «Περί μη Πτωχεύσεως» και το δεύτερο είναι το πιστοποιητικό «Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση».

Για το νο 2,3,4. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πιστοποιητικά αυτά έχουν 3μηνη ισχύ.

Για το νο 5. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη.

Για το νο 10. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης. Αν σταλούν ηλεκτρονικά , θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο.

 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών:

 

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:

 

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της

2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης

4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση

6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται.

7.Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής). Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει και μέσω gov.gr

8.Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος

9.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014, 15 Ώρες για το 2020. (και αν δεν έχουν κατατεθεί απαιτούνται και 75 ώρες για τα έτη 2015-2019).

10.Συνδρομή 31 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 41 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 52 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για κάθε βεβαίωση

11. Να είναι εξοφλημένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( ΓΕΜΗ ). 80 ευρώ κατ’ έτος (για τις ΟΕ και ΕΕ), 100 ευρώ (για τις ΙΚΕ), 150 ευρώ (για τις ΕΠΕ ) και 320 ευρώ (για τις ΑΕ).

12.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

 

Επεξηγήσεις :

Για το νο 2. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πιστοποιητικά. Το ένα είναι το πιστοποιητικό «Περί μη Πτωχεύσεως» και το δεύτερο είναι το πιστοποιητικό «Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση» και προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο.

Για το νο 4. Προσκομίζεται και για το νομικό πρόσωπο.

Για το νο 2,3,4. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πιστοποιητικά αυτά έχουν 3μηνη ισχύ.

Για το νο 5. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση της εταιρείας πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη.

Για το νο 10. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης.

Αν σταλούν ηλεκτρονικά , θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο

 

Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Αποκάλυψη! Διαφημίζεται ασφαλιστικό certificate που δέν έχει καμία άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο!

Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται η διεξαγωγή ασφαλιστικού κύκλου σπουδών και συγκεκριμένου certificate το οποίο όμως δέν