Υποβολή ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου απο την «D.A.S. – ΗELLAS» προς την «ERGO»

Facebook
Twitter
LinkedIn

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «D.A.S. – ΗELLAS Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται κοινή ανακοίνωση των ανωνύμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «D.A.S. – ΗELLAS Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας» και «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της «D.A.S. – ΗELLAS Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας» προς την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», συνεπεία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 15 Μαΐου 2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Α N Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία “ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 171-21 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κυρίους Δημήτριο Χατζηπαναγιώτου και Δήμο Πολυμενίδη, εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο δυνάμει του 614/20.01.2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΦΜ 094256484 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6097501000, στο εξής “ERGO” και

η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία “D.A.S. Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας”, που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 411, ΤΚ 163-46 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Εμμανουήλ Κάλλη και την κυρία Κωνσταντινιά Ρέπα, εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο δυνάμει του 353/16.01.2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΦΜ 094431567 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1932801000, στο εξής “DAS”,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν ότι

Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος το από 20/03/2020 αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, με συνημμένο το από 26/02/2019 ”Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης” με απορρόφηση της DAS από την ERGO, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Κοκκάλα και τον Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτριο Χατζηπαναγιώτου, ενεργούντες από κοινού, δυνάμει του με αριθ. 598/18.07.2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σχέδιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, του Ν. 4548/2019 και του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016 και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες την 17/03/2020, όπως αποδεικνύεται από τις υπ’ αριθ. πρωτ. 30580/17.03.2020 και 30578/17.03.2020 Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αντικείμενο του ως άνω αιτήματος είναι η παροχή έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, για τη συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, με απορρόφηση της DAS από την ΕRGO και για την κατά το χρόνο νομικής συντέλεσης της συγχώνευσης μεταβίβαση (με καθολική διαδοχή άρθρ. 18 παρ. 2 περ. α’ N. 4601/2020) του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων της DAS προς την ΕRGO. Το ανωτέρω αίτημα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένο από τους ειδικά εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών, ERGO και DAS. Η ως άνω δια συγχωνεύσεως μεταβίβαση των ασφαλιστηρίων της απορροφώμενης ισχύει με την επιφύλαξη της έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7β’ του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 ορίζεται, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων υπ’ αρ. 351/1/03.04.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος, χρονικό διάστημα από την επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας και έως την 15/05/2020, για την υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Νέα Σμύρνη, 06 Απριλίου 2020

Για την ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου, Δήμος Πολυμενίδης

Για την D.A.S. Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας
Εμμανουήλ Καλλής
Κωνσταντίνα Ρέπα

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν